logo

 

En partner för hela den Nordiska marknaden

Företaget

AIS Nordic grundades av Target Automotive Information Systems Ltd som är ett kanadensiskt bolag etable­rat 2006 och som arbetar med informationssystem och konsulttjänster för fordonsbranschen. AIS-Nordic är den del som jobbar med registreringsnummerkoppling och konsultverksamhet för den Nordiska marknaden och har från 2013 tagits över av Automotive Information Systems Limited (Hong Kong).

Affärsidé

AIS affärsidé är att utveckla, underhålla och distribuera infor­ma­tions­­­system och tjänster för fordons­branschen. Signifikant för AIS produkter är att de alltid skapas utifrån kända och verkliga behov. Detta arbetssätt ger stabila system, använ­dar­vänliga gräns­snitt och inte minst kostnads­effektivitet, vilket i sin tur ger kunderna branschens mest lättan­vända och prisvärda informa­tions­­system.

Bakgrund

AIS startade i och med att efterfrågan på en väl strukturerad, neutral, högkvalitativ och registre­rings­nummerkopplad bildatabas blev allt större. Fler och fler såg behovet, men få hade resurser att utveckla system för detta i egen regi. Samtidigt drabbas de som redan har system av ökande kostnader för underhåll och utveckling, inte minst för att sökandet efter korrekta fordons­uppgifter blir alltmer kompli­cerat och tidskrä­vande.

Resultat

Missionen för oss har varit att i så stor utsträck­ning som möjligt eliminera problemen ovan. Uppdraget blev att utveckla ett antal olika system och tjänster som med stor precision och på ett kostnads­effektivt sätt höjer kvaliteten och förbättrar effektivi­teten för kunden inom de olika områdena. Utifrån detta har ett flertal produkter vuxit fram.

Produkter och tjänster

AIS VeSystems
Färdiga ”plug-in” system för registre­rings­nummer­koppling, bil­data­baser och fordons­information för de nordiska länderna.

AIS VeCloud
Registre­rings­nummer­koppling, bil­data­baser och fordons­information för de nordiska länderna direkt tillgängligt via webb service för realtidsuppdatering av all information.

AIS Enterprise
Skräddarsydda lösningar inom bl.a. statistik och fordonsteknisk information samt konsulttjänster inom framförallt verksam­hets­an­passad IT.

För ytterligare information om AIS produkter och tjänster, se våra broschyrer (klicka här)